Bộ Tài chính đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng quá hạn nguồn ngân sách nhà nước

Để đảm bảo việc quản lý vốn tạm ứng đúng chế độ theo quy định, Bộ Tài chính vừa phát hành công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số tạm ứng quá hạn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 12.603.755 triệu đồng (cao hơn so với thời điểm đến hết ngày 30/6/2022 mà Bộ Tài chính đã có công văn số 8915/BTC-ĐT ngày 7/9/2022 là 9.373.204 triệu đồng); trong đó các khoản tạm ứng quá hạn, khó có khả năng thu hồi do các nguyên nhân Ban quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể; nhà thầu phá sản; dự án đình hoãn, không thực hiện (Bộ Tài chính đã đôn đốc thu hồi tại nhiều văn bản) là 634.488 triệu đồng. Các bộ, cơ quan trung ương là 205.224 triệu đồng; các địa phương là 429.264 triệu đồng.
Căn cứ tình hình tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, trên cơ sở theo dõi số dư tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, để đảm bảo việc quản lý vốn tạm ứng đúng chế độ theo quy định, Bộ Tài chính đôn đốc, kiến nghị các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan trung ương quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai các biện pháp thu hồi vốn tạm ứng, đặc biệt là các khoản vốn tạm ứng quá hạn do đơn vị mình quản lý.
Có giải pháp quyết liệt thu hồi tạm ứng, bao gồm cả khởi kiện ra tòa
Công văn nêu rõ, đối với các khoản tạm ứng quá hạn: Cần phân loại các hợp đồng có dư tạm ứng quá hạn, báo cáo cụ thể thời gian quá hạn để ưu tiên xử lý, thu hồi tạm ứng. Trên cơ sở xác định rõ từng nguyên nhân cụ thể của các khoản tạm ứng quá hạn để đề xuất phương án xử lý, căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết và trách nhiệm của từng bên. Yêu cầu từng chủ đầu tư các hợp đồng có phát sinh tạm ứng quá hạn có giải pháp quyết liệt để thu hồi tạm ứng, bao gồm cả biện pháp khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật về dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà nước.
Yêu cầu các chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng dự án đã thực hiện từ nhiều năm nhưng chưa thu hồi hết số vốn đã tạm ứng, đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
Đối với các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành: Khẩn trương nghiệm thu khối lượng, hoàn tất thủ tục thanh toán để làm việc với Kho bạc Nhà nước thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.
Đối với số tạm ứng quá hạn chưa thu hồi của các địa phương: Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh; chỉ đạo UBND cấp dưới yêu cầu cơ quan tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát số vốn tạm ứng quá hạn, báo cáo UBND cùng cấp để có biện pháp thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *